Какво е трансферно ценообразуване? На първо място трябва да кажем, че то касае групи компании, които осъществяват бизнес на различни места по света и се стремят да постигнат оптимално най-доброто данъчно облагане, като същевременно реализират своите стоки, права или услуги в държави, в които не ги произвеждат.

В България правилата на трансферното ценообразуване са уредени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 2020 година е първата година в практиката съгласно новите правила на документацията, приети през 2019.

АВА Партньори, освен да Ви посъветва, ще изготви и Вашата документация с цел спазване на правилата и избягване на ревизионни актове. Ние ще защитим Вашия интерес и чрез изготвяне на международно стандартизирани и компетентни доклади. Целта е да се докаже, че сделките се извършват при стриктно спазване на правилата за трансферното ценообразуване.

Други услуги